Algemene voorwaarden Sattva

Algemene voorwaarden
Sattva – procesbegeleiding

Sattva, KvK-nummer 27192548, onderdeel procesbegeleiding biedt haar therapie, (life)coaching, energetische behandelingen, trajecten en praktijkbegeleiding aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

 1. De kosten van een consult zijn indien van toepassing incl. BTW en dienen contant te worden voldaan aan het eind van het consult. Een consult duurt 1- max. 1,5 uur. Indien een consult langer duurt dan 1,5 uur zullen extra kosten worden doorberekend.
 2. Het eerste consult is een combinatie van een intakegesprek en therapie/(life)coaching.
 3. Verhindering
  Bij verhindering dient minimaal 48 uur van tevoren worden afgezegd (werkdagen).
  Bij afzegging binnen 48 – 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
  Bij afzegging binnen 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 4. De cliënt(e) past interventies waarvan zij hebben kennis genomen onder geen beding toe op anderen.
 5. Oefeningen die aan de cliënt(e) geleerd zijn worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
 6. De cliënt(e) draagt zelf verantwoordelijkheid voor de voortgang van de procesbegeleiding (therapie/(life)coaching c.q. praktijkbegeleiding). De cliënt blijft verantwoordelijk voor wat er in hem/haar gebeurt en de besluiten en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op de procesbegeleiding.
 7. Wijziging van de voorwaarden
  Van toepassing is steeds de versie van voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via www.sattva.nl worden kenbaar gemaakt.
 8. Afwijking van de voorwaarden
  Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend geldig indien dit met Sattva schriftelijk is overeengekomen. Aan de van Sattva afkomstige brochures, formulieren etc. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden
Sattva – cursussen, workshops en trajecten

Sattva, KvK-nummer 27192548, onderdeel procesbegeleiding biedt haar cursussen, workshops en trajecten aan onder de navolgende bepalingen en voorwaarden.

 1. Bij aanmelding zowel digitaal via www.sattva.nl als middels een inschrijfformulier of bij bevestiging van cursus/workshop/Relax Kids c.q. traject is men ingeschreven voor de betreffende cursus/workshop/Relax Kids/traject en is men verbonden tot betaling van het totale cursusgeld/bedrag.
 2. Het totale bedrag voor de cursus/workshop c.q. traject dient te zijn voldaan voor genoemde datum/data en op genoemde rekening of indien aangegeven contant te worden betaald op de eerste cursusbijeenkomst dan wel bij aanvang van de workshop. Of het totale bedrag dient te worden voldaan conform de gemaakte afspraken.
 3. Indien de cursist/deelnemer de cursus/workshop/Relax Kids c.q het traject annuleert, is het gehele (cursus)bedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.
 4. Ongeacht het bepaalde onder voorwaarde 1 kan Sattva afwijzend op een aanmelding beslissen indien het informatieformulier en/of het aantal aanmeldingen voor de cursus/workshop c.q. het traject hiertoe aanleiding geeft. Het (eventueel) betaalde cursusgeld/bedrag wordt dan geretourneerd.
 5. Indien de cursus/workshop vanuit Sattva wordt geannuleerd dan wordt het cursusgeld/bedrag (naar rato) geretourneerd.
 6. Oefeningen die tijdens de cursus/workshop/Relax Kids c.q. het traject zijn geleerd mogen cursisten/deelnemers uitsluitend voor zichzelf hanteren. De oefeningen mogen onder geen enkele voorwaarde aan anderen worden aangeleerd of overgedragen.
 7. De cursist/deelnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor wat er in hem/haar gebeurt en de besluiten en de handelingen waartoe hij/zij komt als reactie op de cursus/workshop/Relax Kids of het traject. De cursist/deelnemer blijft dus zelf verantwoordelijk/aansprakelijk voor zijn/haar eigen gedrag, medische en uiteraard ook psychische situatie en eventuele problematiek.
 8. Sattva aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cursist/deelnemer onverantwoord handelt, dan wel enige medische- of andere voor de cursus/workshop/Relax Kids of het traject belangwekkende of belangrijke informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
 9. Wijziging van de voorwaarden
  Van toepassing is steeds de versie van voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst. Nieuwe voorwaarden en wijzigingen op bestaande voorwaarden zullen via www.sattva.nl worden kenbaar gemaakt.
 10. Afwijking van de voorwaarden
  Afwijking van deze voorwaarden is uitsluitend geldig indien dit met Sattva schriftelijk is overeengekomen. Aan de van Sattva afkomstige brochures, formulieren etc. kunnen geen rechten worden ontleend voor zover afwijkend van de rechten zoals weergegeven in deze algemene voorwaarden.