Bij psychodynamische therapie, de meest uitgebreide vorm van hypnotherapie, worden vaak verschillende behandelmethoden gecombineerd.
Onderstaand een korte omschrijving van de verschillende methoden en begrippen.

Ga direct naar Psychodynamisch: hypnotherapieregressie/reïncarnatiehypnoseRETNLPGestaltVoice DialogueEgo Statetraumaverwerkingsmethoden(life)coaching en adem-/lichaamswerk.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is de oudste en de meest geavanceerde vorm van psychotherapie.

Tijdens hypnotherapie wordt gebruik gemaakt van gefocuste aandacht, een vorm van hypnose die ook wel trance wordt genoemd. Hierbij wordt onbewuste informatie toegankelijk gemaakt. Het onderbewuste komt hiermee op de voorgrond terwijl het bewuste, rationele denken tijdelijk naar de achtergrond verschuift. Hierdoor wordt duidelijk, inzichtelijk waarom je op een bepaalde manier reageert. Waardoor het huidige probleem of de vraag is ontstaan. En ben je in staat op basis van deze informatie beslissingen te nemen, keuzes te maken.
Met hypnotherapie is het mogelijk aan de oorzaak van problemen of vragen te werken. Zo is verwerking van oude onderliggende trauma’s mogelijk. Kunnen automatische reacties die in het nu het probleem veroorzaken of de vraag oproepen, worden losgekoppeld. Wordt door het verkrijgen van inzicht de huidige problematiek hanteerbaar of oplosbaar.
Bij hypnotherapie worden een groot aantal van de hieronder omschreven behandelmethoden gebruikt.

Regressie/reïncarnatie

Bij regressie ga je terug naar de oorzaak van je probleem in je huidige leven. Dit ligt meestal in de kindertijd. Een deel van je persoonlijkheid heeft in die periode een ingrijpende gebeurtenis en/of trauma ervaren. Een ervaring die nu misschien iets kleins, iets onbenulligs lijkt, maar die voor het kind essentieel is geweest. Door opnieuw naar dit trauma te kijken en er mee aan de slag te gaan, kun je het ‘beschadigde kind’ helpen de ervaring alsnog te verwerken. Als de ervaring is verwerkt, is het mogelijk de overtuiging, het besluit dat het kind toen heeft genomen los te laten. De oorzaak van het probleem is hiermee weggenomen en het probleem zal oplossen of afnemen (hanteerbaar worden).
Soms is het mogelijk een probleem op deze wijze in één of een paar consulten op te lossen. Voor grotere en/of meer complexe trauma’s die diep zijn weggestopt in het onderbewuste, zijn vaak meer consulten nodig.
Reïncarnatie is in feite een vorm van regressie, alleen wordt er hierbij gewerkt aan problemen die hun oorsprong (lijken te) hebben in andere levens.

Hypnose

Hypnose is een vorm van trance waarbij contact wordt gelegd met je onderbewuste en waarbij je rationele denken tijdelijk naar de achtergrond wordt geschoven. Door deze diepere lagen bewust te maken, is het mogelijk inzicht te krijgen in je huidige problemen en deze problemen – ook met behulp van de andere technieken – aan te pakken. Je innerlijke genezende krachten worden aangesproken, waardoor het mogelijk is in het hier en nu wat met je probleem te doen, het op te lossen.

Tijdens de trance zul je merken dat terwijl je contact hebt met het onderbewuste, je bewuste ook actief blijft. Je bewuste is altijd in staat in te grijpen en kan zo voorkomen dat er iets tegen je wil in gebeurt.
Hypnose is een natuurlijk verschijnsel. Zo is een emotioneel probleem feitelijk een hypnotische toestand, een conditionering. Door het probleem bij de oorzaak op te lossen word je dus eigenlijk uit hypnose gehaald.

RET

RET staat voor Rationeel Emotieve Therapie. Bij het gebruik van RET word je bewust gemaakt van irrationele aannames en manieren van denken. Deze worden weerlegd door ze direct tegen te spreken, te argumenteren of een andere benaderingswijze te suggereren. Uitgangspunt hierbij is dat emoties of gedragingen worden veroorzaakt door de manier van interpretatie van een gebeurtenis.

NLP

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. NLP is een methode waarmee negatieve gedachtepatronen kunnen worden doorbroken. De taal vormt hierbij een belangrijk element.

Gestalt

Bij Gestalt – houding – wordt het lichamelijke gevoel dat je uitstraalt gespiegeld, zodat duidelijk wordt hoe emoties en gevoelens zich onbewust afspiegelen in je lichaam. Het is een confrontatie met het gevoel dat door bepaalde gedragingen en houding wordt aangegeven. Door deze confrontatie is het mogelijk onbewuste reacties aan te pakken en op te lossen.

Voice Dialogue / Ego State

Als mens heb je verschillende aspecten, delen in je. Bijvoorbeeld die van moeder, sporter, vrouw en manager. Maar in je zit ook het kind, de volwassene, de ouder of bijvoorbeeld een beschermer of criticus. Bij elk deel hoort een specifieke gedragsvorm. De verschillende persoonlijkheidsdelen kunnen tijdens een consult benaderd worden alsof het aparte individuen zijn. Ze blijken elk hun specifieke kenmerken, ontstaansmoment en functie te hebben.
Door contact te maken met de verschillende delen in jezelf leer je jezelf beter kennen, krijg je meer inzicht in hoe je reageert en functioneert (persoonlijkheidsstructuur) en is het mogelijk de balans in je persoon te verbeteren of te herstellen.

Bij voice dialogue hebben de verschillende delen een eigen plek in de werkruimte en wordt er fysiek van plek gewisseld als in een ander deel wordt overgestapt.
Ego State wordt meestal gebruikt als er al een regressiesessie loopt. Een specifiek deel kan dan naar boven worden gehaald en het woord krijgen. Of, als dit niet mogelijk is, legt de therapeut contact via de cliënt. De cliënt is dan de boodschapper. Bij deze vorm wordt er op één plek gewerkt; er vindt dus geen fysieke verplaatsing door de ruimte plaats.

Traumaverwerkingsmethoden

Bij een trauma kan de emotionele herinnering ervan geïsoleerd worden opgeslagen in de hersenen. Hierdoor is geen normaal verwerkingsproces in de hersenen mogelijk. Het trauma blijft dan een rol spelen, bijvoorbeeld in de vorm van herbeleving en nachtmerries en kan zelfs leiden tot depressie of posttraumatische stresstoornis (PTSS). Om de verwerking van het trauma alsnog te realiseren, wordt gebruik gemaakt van een techniek waarbij afwisselend stimulatie van de rechter- en linker hersenhelft plaatsvindt (EMDR/BMDR). Dit wordt gecombineerd met (gedeeltelijke) herbeleving van het trauma en met associatie. Het resultaat is vrijwel altijd al merkbaar tijdens het consult.

Bij trauma´s kunnen er ook specifieke energetische blokkades optreden in het lichaam, waardoor allerlei (vage) klachten kunnen ontstaan. Door een combinatie van regressietechnieken en het energetisch oplossen van de blokkades (ontshocken) kan na een consult al snel een verbetering op zowel fysiek, emotioneel en geestelijk gebied ontstaan.

Coaching/Lifecoaching

Coaching en lifecoaching zijn nauw gerelateerd aan therapie en zijn er vaak een onderdeel van. Toch staan ze ook volledig op zichzelf. Het verschil met therapie is dat de nadruk bij coaching en lifecoaching meer ligt op het hier-en-nu en de toekomst. (Life)Coaching is gericht op bewustwording van je persoonlijkheid en het leren herkennen van eigen patronen en gedrag door (zelf)reflectie. Zodat je door de opgedane kennis bewuste keuzes kunt maken en de verantwoordelijkheid voor je eigen leven volledig kunt aangaan. De integratie van denken, voelen en handelen staat hierbij centraal.
Het is een proces van bewustwording dat zich via keuzes transformeert naar bewust en doelgericht handelen. De antwoorden en oplossingen liggen in jezelf. De kunst is ze bewust te worden en inzichtelijk te maken, zodat je er daadwerkelijk wat mee kunt doen.

Coaching en lifecoaching gaan uit van een positieve benadering: je bent altijd deel van de oplossing. Er wordt gewerkt vanuit de huidige situatie naar de gewenste situatie: van wens naar werkelijkheid. Talentontwikkeling, herkaderen van belemmerende overtuigingen, (h)erkennen en doorbreken van innerlijke weerstanden en focussen op mogelijkheden, doelen en/of zingeving kunnen onderdeel uitmaken van het proces.

Door het proces (her)vind je je innerlijke kracht en kun je in harmonie met jezelf verder. Hierdoor blijf je in contact met anderen dichter bij jezelf, kun je beter functioneren en sta je sterker, optimistischer en gelukkiger in het leven.

Coaching richt zich meestal op een specifiek aspect van iemands leven, zoals loopbaan, talentontwikkeling, communicatie, relatie, agressie- en conflicthantering en reïntegratie. Lifecoaching is een vorm van coaching waarbij het totale leven van de cliënt wordt bekeken, dus zowel de privé- als werksfeer wordt meegenomen en waarbij zingeving een belangrijk aspect is.

Adem-/lichaamswerk

Adem-/lichaamswerk is een effectieve methode om meer lichaamsbewustzijn te krijgen, emotionele blokkades en chronische spierspanningen te kunnen loslaten en om je meer te laten aarden in het hier-en-nu.